Przejdź do treści

Biuro rachunkowe Helios

Polityka prywatności

Wstęp

My – Biuro Rachunkowe Helios sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 49B lok 1
05-250 Radzymin
NIP: 1251670738
KRS: 0000722873
REGON: 369677366

jako dostawca usługi świadczonej drogą elektroniczną, jesteśmy administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z naszych usług. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w stopce serwisu; osoba kontaktowa w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wskazana jest bezpośrednio w tej Polityce Prywatności.

Traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób wskazany w tej Polityce Prywatności oraz zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

W tej Polityce Prywatności informujemy Cię, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług elektronicznych.

1.Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony internetowe www.biurohelios.pl, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii.

Z tego dokumentu dowiesz się kto jest Administratorem/Współadministrarorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach mogę udostępniać Twoje dane, a także jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO.

Jeśli jedynie przeglądasz nasz Serwis i zapoznajesz się z treściami ogólnodostępnymi nie musisz informować nas o swojej tożsamości. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane które podasz nam sam z wyjątkiem pewnych sytuacji, kiedy dane zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies, o czym poinformujemy Cię poniżej.

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

 • Danych osobowych- należy przez to rozumieć wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Administrator danych/Współadministrator – należy przez to rozumieć:

Elżbietę Liszewską prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Finansowe Elżbieta Liszewska, NIP 7141352638, Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1, 05-250 Radzymin;

Oraz

Biuro Rachunkowe , Helios Sp. Z o.o. Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1, 05-250 Radzymin, NIP 125 167 07 38, Regon 369677366.

 • Serwis/Strona-należy przez to rozumieć nasz serwis WWW;
 • Użytkownik- należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą serwis;
 • Formularz-miejsce w naszym Serwisie które umożliwia wprowadzenie danych osobowych np.: w celu zamieszczenia komentarzy pod wpisami na blogu oraz w celu kontaktu z nami;
 • RODO-oznacza Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO).

2.Informacje dotyczące danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuje, że:

Współadministratorem danych osobowych użytkownika Serwisu w rozumieniu RODO jest:

 • Elżbieta Liszewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Finansowe Elżbieta Liszewska, NIP 7141352638, Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1, 05-250 Radzymin;
 • Biuro Rachunkowe , Helios Sp. Z o.o. Jana Pawła II 49 B lok. 1, 05-250 Radzymin, NIP 125 167 07 38, Regon 369677366.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki prywatności skontaktuj się z nami poprzez:

 • listownie: Biuro Rachunkowe Helios Sp. Z o.o. Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1, 05-250 Radzymin;
 • za pomocą adresu e-mail:biuro@biurohelios.pl;
 • telefonicznie: 22 787 18 14.

Jako Administrator/Współadministrator danych nie powołaliśmy Inspektora ochrony danych i wykonujmy samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych.

[table id=1 /]

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczą się na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

 

III. Cofniecie zgody i sprzeciw.

 

W każdej chwili możesz wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora danych . Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych.

 

Jak większość przedsiębiorców korzystamy z pomocy innych podmiotów co w dużej mierze jest związane z przekazywaniem danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane :

 • firmie kurierskiej i operatorom pocztowym;
 • podmiotom przetwarzającym, czyli podwykonawcom współpracującym z biurem;
 • urzędom skarbowym;
 • serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
 • dostawcy usługi poczty elektronicznej;
 • dostawcy domeny internetowej,
 • firmie dostarczającej narzędzia służące do analizy aktywności na stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających(min. Google Analytics);

Oprócz tego może się tak zdarzyć, że na podstawie przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe innym podmiotom, czy to prywatnym czy to publicznym. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bądź starannie,
aby nie przekazać danych osoba nieuprawnionym.

 

V. Przekazywanie do Państw trzecich.

 

W związku z faktem, że Administrator danych korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług takich jak: Google, Facebook, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki(USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach(w całości lub częściowo)Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, certyfikaty i standardowe klauzule umowne. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 •  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), 
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 
 • lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, wyraziłeś zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: 

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

VI. Prawa osób których dane dotyczą.

Zapewniamy realizację uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt na adres mailowy, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania (jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będę mógł spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełnię ją w ciągu kolejnego miesiąca informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu) :

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo
  do żądania usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy
  prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów
  przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba, której
  dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie;
 • prawo
  do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych przez firmę celach.

Aby nie dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Twoich uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

VII. Prawo do wniesienia skargi.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

VIII. Wymóg podania danych i konsekwencja niepodania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Ciebie z oferowanych przez nas usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z naszych produktów.

IX. Profilowanie.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Stosujemy następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:


3.Formularze

I. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do nas i kontakt z nami drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu kontaktu z Tobą a tym samym podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

II. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy na blogu – Wszelkie dane w formularzu komentarzy podajesz dobrowolnie. Umieszczając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, są to: komentarz, nazwa, email, witryna internetowa, numer IP. Przetwarzane są przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. System komentarzy obsługiwany jest w WordPress.

4.Pliki cookies

I. Nasza Strona www.biurohelios.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane w Serwisie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę (trwałe cookies).

Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Ustawienia cookies zmienić można z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć (wyczyścić) pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziecie wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

UWAGA. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

II. Stosujemy następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Serwisu:

Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat Użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje
z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania
informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu
i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych, umożliwiających jego identyfikację. Więcej 
informacji znajduje się pod linkiemhttps://support.google.com/analytics#topic=3544906. 

Wtyczki kierujące do social mediów -Facebook.

Po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jesteś do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego -Facebooka. Następnie posiadasz możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage , znajdującego się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). 

Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Nie mamy wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Ciebie w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy -Facebook, który staje się ich Administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w Twoim urządzeniu po wejściu na stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Korzystając ze strony akceptuje ten fakt. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

5.Współadministrowanie danymi

I. Powinieneś wiedzieć, że w zakresie przetwarzania danych na potrzeby analityki statystycznej i kampanii marketingowych administrujemy Twoimi danymi osobowymi wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland Ltd.”) Z Facebook Ireland Ltd. możesz skontaktować się pod adresem:

 • Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych firmy Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 ;
 • Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą się pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy.

II.Cele i podstawy przetwarzania. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 • w celu prowadzenia profilu fanpage na portalu społecznościowym Facebook, informowania Cię o mojej aktywności, promowania różnych wydarzeń i konkursów, które możemy organizować i naszych produktach i usługach,  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celu prowadzenia przekazów wideo z uwzględnieniem informacji o przesyłanych komentarzach i zapytaniach w zakresie treści przekazu co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
 • w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO); 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);.

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. 

III. Profilowanie

Twoje dane osobowe w ramach analityki statystycznej i prowadzenia kampanii marketingowych podlegają profilowaniu tj.  wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Profilowanie prowadzone jest poprzez tzw. targowanie w oparciu m.in. lokalizację, wiek, płeć, język, zainteresowania, informacji uzyskanych na podstawie informacji z piksela Facebooka, SDK Facebooka i informacji o aktywności na Facebooku.

IV. Kategorie Twoich danych osobowych

Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi/szczególnymi i obejmują: 

 • dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” 
 • dane osób, które opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u 
 • dane osób pozyskane dzięki funkcjonalności tzw. wtyczek udostępnianych przez serwisy społecznościowe bezpośrednio w serwisie internetowym Administratora. 

W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick); zdjęcie profilowe; inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek); treść Twoich komentarzy, lokalizację, płeć, wiek, język, w którym prowadzony jest konto społecznościowe, preferencje i zainteresowania. 

V. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa: 

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; 
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

VI. Źródło pozyskiwania danych

Twoje dane pozyskane zostały z Twojego publicznego profilu społecznościowego Facebook i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook oraz wpisów na fanpage’u.

VII. Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe: 

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 • innym Użytkownikom portali społecznościowych (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne). 

VIII. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

IX. Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: 

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, 
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, 
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. 

X. Twoje prawa

Posiadasz: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych), 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
 • prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Twoich uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej. 

6.Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj. Przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności

Data publikacji Polityki Prywatności, dn. 29.01.2021r.