Przejdź do treści

Biuro rachunkowe Helios

Dofinansowanie do szkoleń dla pracodawców – jak skorzystać?

Każdy przedsiębiorca, który jest pracodawcą i zatrudnia pracowników na podstawie umowy o racę może złożyć w Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie z KFS do szkoleń dla swoich pracowników oraz dla siebie (właściciela firmy).

Szkolenia są dofinansowane na poziomie 80% a przy mikroprzedsiębiorstwach do 100%. Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z niego skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

W 2020 roku jest to rekordowa kwota, bo na jedną osobę można dostać nawet 14 000,00 zł. Taka kwota może pokryć nawet kilka szkoleń dla jednego pracownika.

Rozdysponowaniem środków z KFS zajmują się Urzędy Pracy.  Już teraz, na stronach Urzędów można szukać wzorów wniosków oraz zasad i kryteriów, jakie należy spełnić, a także terminów składania wniosków.

W roku 2020 KFS podał następujące priorytety, według których będą przyznawane środki:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (zawody deficytowe dla poszczególnych województw można znaleźć pod tym linkiem: https://barometrzawodow.pl)
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Dodatkowe środki KSF rozdysponuje na:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawcy skorzystajcie z takiej bezzwrotnej formy wsparcia. Wasi pracownicy na pewno to docenią.